STEICOinstall

Vyráběno a kontrolováno podle DIN EN 13171
Označení desek WF-EN13171-T5-CS(10\Y)100-TR10-MU3
Provedení hran tupé
Povrch jednostranně kalibrovaný
Objemová hmotnost [kg/m³] cca. 140
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] 0,040
Výpočtová hodnota tepelné vodivostit λB [W/(m*K)] 0,042
Jmenovitá hodnota součinitele prostupu tepla RD [(m*K)/W] u nevyfrézované varianty 1,25
Součinitel difúzního odporu vodních par μ 3
Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1 E
Hodnota sd [m] 0,15
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
Pevnost v tlaku [kPa] ≥ 100
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky ^ [kPa] 10
Krátkodobá nasákavost [kg/m²] ≤ 2,0
Odpor v podélné průvzdušnosti [(kPa*s)/m²] ≥ 100
Vstupní materiály dřevo jehličnatých stromů, parafín, PUR pryskyřic
Kód odpadu 030105 / 170201

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE