STEICOtherm

Označení desek WF – EN 13171 – T4 – CS (10 \ Y)50 –TR2,5 – AF100
Řešení hran na tupo
Chování při hoření dle DIN EN 13501-1 E
Třída stavebních materiálů dle DIN 4102 B2
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [ W / ( m * K )] 0,038
Jmenovitá hodnota součinitele prostupu tepla RD [( m2 * K ) / W] 0,50(20) / 0,50(30) / 1,05(40) / 1,5(60) / 2,10(80) /2,60(100) / 3,15(120) / 3,65(140) / 4,20(160)
Dimenzovaná hodnota tepelné vodivosti λ [W / ( m * K )] 0,040 (dle Schválení Z- 23.15 -1452 )
Měrná hmotnost [kg / m3] ca. 160
Faktor difuzního odporu μ 5
Sd-hodnota [m] 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8
Specifická tepelná kapacita c [J / (kg * K)] 2100
Tlakové napětí při 10% stlačení δ10 [N / mm2] 0,05
Pevnost v tlaku [kPa] 50
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [( kPa*s ) / m2] ≥ 100
Odpor proti proudění vzduchu
Klíč třídy odpadů (EAK) 030105 / 170201

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE