STEICOinstall

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF-EN13171-T5-CS(10\Y)100-TR10-MU3
krawędzie tępe
powierzchnia jednostronnie kalibrowana
gęstość [kg/m³] ok. 140
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,040
deklarowany opór cieplny RD [(m*K)/W] 1,25
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 3
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
opór dyfuzyjny sd [m] 0,15
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2.100
wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 100
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ⊥ [kPa] 10
nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] ≤ 2,0
oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 100
surowce drewno iglaste, parafina, poliuretan
kod odpadu 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE